Betalingsvoorwaarden slaaptherapie:

Slaaptherapie valt onder de vergoeding van Oefentherapie Cesar / Mensendieck van uw aanvullende zorgverzekering (volwassenen) of de basisverzekering voor kinderen.

‘Ik wil weer slapen’ is onderdeel van Akkerman therapeuten.

De therapeut heeft contracten met alle zorgverzekeraars die vallen onder:
CZ / OHRA / Delta Lloyd
Achmea
Multizorg
Menzis
VGZ / Univé
DSW / Stad Holland Zorgverzekeraar
De Friesland Zorgverzekeraar
Zorg en Zekerheid

De vergoeding vanuit de aanvullende verzekering heeft geen invloed op het verplichte eigen risico.

Declaraties worden (in principe) rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend. Betaling door de zorgverzekeraar wordt rechtstreeks gedaan aan de therapeut.
Echter, ten alle tijden zijn voor de patiënt op de betaling van facturen voor de gegeven behandelingen de volgende voorwaarden van toepassing:

  1. De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie Cesar/Mensendieck. Wanneer de patiënt / cliënt een aanvullende verzekering heeft, gelden de tarieven van de betreffende zorgverzekering zoals overeengekomen met de oefentherapeut. Indien de patiënt geen aanvullende verzekering heeft of de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering heeft verbruikt, gelden de volgende tarieven:

PRESTATIEBESCHRIJVING PRIJS
Behandeling oefentherapie € 36,00
Behandeling oefentherapie aan huis € 50,00
Screening, intake en onderzoek € 48,00
Verzuimtarief € 22,50

In het onderhavige geval dient per consult direct contant te worden betaald, eventueel inclusief de door de verzekering niet (meer) vergoede, eerdere behandelingen.

  1. Wanneer de patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut Cesar/Mensendieck het recht het wettelijk vastgesteld verzuimtarief in rekening te brengen. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de patiënt/cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. De betaling wordt de eerst volgende gelegenheid contant voldaan. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied.
  2. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck bij wie de patiënt/cliënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de patiënt/cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De oefentherapeut Cesar/Mensendieck is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut Cesar/Mensendieck heeft.
  4. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
  5. Indien de patiënt of cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.
  6. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen wordt, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de patiënt en/of de cliënt aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapie Cesar/Mensendieck van beslissende aard.
  7. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/cliënt en oefentherapeut Cesar/Mensendieck, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.